Mỏ đá "Lèn Cờ" hay mỏ đá lèn "Cờ"?

Tai nạn sập mỏ đá ở tỉnh Nghệ An được các cơ quan báo chí đưa tin cập nhật vừa qua đến nay đã khắc phục hậu quả và tiến đến truy tố những người liên quan.

Đọc báo viết báo mạng tôi thấy hầu như tất cả đều gọi tên mỏ đá là Lèn Cờ với cả hai chữ đều được viết hoa. Chỉ riêng báo Tuổi Trẻ viết là "mỏ đá lèn Cờ" chỉ có chữ Cờ viết hoa. (Lâu nay tôi thấy báo Tuổi Trẻ viết "trưởng Phòng..." trong khi các nơi khác viết là "Trưởng Phòng")

Theo hiểu biết của tôi thì: Lèn Cờ là một cái tên nếu viết hoa cả hai chữ thì tên của mỏ đá là "Lèn Cờ" còn chỉ viết hoa chữ Cờ thì tên mỏ đá là "Cờ" và mỏ đá là một "lèn đá". 

Vậy thực sự tên của mỏ đá này là "Lèn Cờ" hay mỏ lèn đá này tên là "Cờ"? Hay đây là cách viết theo quan điểm riêng của báo Tuổi Trẻ?

Xin các vị hiểu biết rộng nhất là các bạn ở Nghệ An cho KV tôi được thỉnh giáo để thoát khỏi sự "ấm ức" thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn trước.